• De verstrekte kreditankpas blijft eigendom van De Haan Minerale Oliën B.V. Als de kreditankpas niet meer wordt gebruikt, dient deze dan ook te worden geretourneerd aan: De Haan Minerale Oliën B.V., Postbus 629, 4900 AP Oosterhout. Ondergetekende is aansprakelijk voor alle via de kreditankpas gedane aankopen.
 • Betaling van uw aankopen vindt periodiek plaats door middel van automatische afschrijving. Ondergetekende verleent hierbij dan ook toestemming aan De Haan Minerale Oliën B.V. om dit bedrag, tot wederopzegging, van zijn/haar rekening af te schrijven.
 • Indien de automatische afschrijving niet kan geschieden zullen alle kosten, voortvloeiende uit het incasseren van onze vorderingen, voor rekening van de houder van de kreditankpas komen.
 • Adreswijzigingen alsmede wijzigingen van bank- of gironummer dienen door de pashouder schriftelijk te worden meegedeeld aan De Haan Minerale Oliën B.V. Bij geen of te late melding met als gevolg dat de automatische afschrijving niet kan geschieden zal per omgaande artikel 4 in werking treden.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor een email zenden naar sales@dhmo.nl.
 • U bent aansprakelijk voor alle via de kreditankpas gedane aankopen.
 • Bij verlies of diefstal van de kreditankpas, dient u zo snel mogelijk het hoofdkantoor daarvan in kennis te stellen. 24 Uur na melding hiervan (48 uur gedurende het weekend), vervalt uw aansprakelijkheid voor betaling van de met de kreditankpas gedane aankopen.
 • De Haan Minerale Oliën B.V. behoudt zich het recht voor om de kreditankpas, om wat voor reden dan ook, te blokkeren, hetzij tijdelijk, hetzij permanent. Dit zal onder meer gebeuren indien automatische afschrijving niet (meer) mogelijk is.
 • De eventuele korting, berekend vanaf de ‘haan’ standaardprijs, is geldig tot schriftelijke wederopzegging van De Haan Minerale Oliën B.V. De ‘haan’ standaardprijzen kunt u vinden op onze website www.tankstation.nl/brandstoffen.
 • Voor elke nieuwe pas wordt eenmalig een bedrag van € 4,50 aan paskosten in rekening gebracht. Dit wordt automatisch van uw rekening geïncasseerd. Uit veiligheids- en slijtage overweging wordt uw tankpas iedere 4 jaar door een nieuwe vervangen.
 • Uit veiligheidsoverwegingen wordt de door u aangevraagde pincode niet meer aan u bevestigd.
 • Met het oog op fraudepreventie hebben wij restricties aangebracht in het aantal transacties dat per dag/week met de ‘haan’ kreditankpas kan worden uitgevoerd. Tevens geldt er per pas een limietbedrag per dag/ week.
 • Het is niet toegestaan om naast het gebruik van een tankpas tevens gebruik te maken van een spaarpas, mits anders overeengekomen.

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid kunt u een email zenden aan sales@dhmo.nl. Uiteraard kunt u ook terecht op onze website www.tankstation.nl/privacy.

Op al onze rechtsbetrekkingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden. Onze Algemene Voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam en de Kamer van Koophandel te Rotterdam en Dordrecht, zullen u op verzoek worden toegezonden