Privacy verklaring De Haan Minerale Oliën B.V. (kreditank)

De Haan Minerale Oliën B.V., hierna te noemen: DHMO, is onder andere verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die door DHMO verwerkt worden

DHMO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze Kreditank pas. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Naam (contactpersoon), Adres, E-mail, Telefoonnummer, IBAN, KvK, Pincode

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt DHMO uw persoonsgegevens

DHMO verwerkt uw persoonsgegevens voor het aanmaken van Kreditank-passen en het periodiek verzenden van facturen volgend op uw aaankopen en de nieuwsbrief nadat u uitdrukkelijk zelf toestemming heeft gegeven door uw naam en e-mailadres in te vullen op de website www.tankstation.nl en/of bij het aanvragen van een Kreditankpas een vinkje heeft gezet bij de vraag of u de nieuwsbrief zou willen ontvangen. DHMO gebruikt – nadat u zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om nieuwsbrieven te ontvangen – uw e-mailadres enkel en alleen om u te informeren over branche- en bedrijfsgerelateerde aangelegenheden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

DHMO neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DHMO tussen zit.

 

Hoe lang bewaart DHMO uw persoonsgegevens

DHMO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, waarbij rekening gehouden wordt met eventuele bovenliggende (fiscale) wetgeving.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

DHMO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DHMO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die DHMO op haar website gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. DHMO gebruikt geen technische en functionele cookies/tracking cookies die inbreuk maken op uw privacy.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DHMO.

U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.

DHMO wil u er tevens op wijzen dat u, wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn, de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Hoe DHMO de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt

DHMO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met een van de medewerkers van DHMO via e-mailadres: [email protected].